در طول مدت کاربرد سیم برش الماسه مونتاژ شده به روش بوش و فنر چندین بار سیم مغزی و سایر اجزاء بجز دانه های الماسه تعویض می شود.

برای مونتاژ مجدد سیم برش الماسه ماربل بر بایستی فنر، واشر فولادی و بوش پرس همراه با دانه های الماسه بطور متناوب بر روی سیم مغزی مناسب مونتاژ گردد.

 

A بوش پرس
۹ mm.[D] * 6mm. [L]

B فنر کوچک
۸ mm.[D] * 13mm. [L]

C واشر فولادی
۸ mm.[D] * 3mm. [L]

D دانه الماسه
۸ mm.[D] * 23mm. [L]

E فنر بزرگ

نکته: مونتاژ مجدد سیم برش الماسه باید توسط پرسنل ماهر و با تجربه انجام گیرد. برای مونتاژ مجدد باید در هر متر سیم تعداد ۳۰ عدد دانه الماسه قرار گیرد و بعد از هر ۵ عدد دانه الماسه یک عدد بوش پرس قرار داده شود.