توضیحات

قطر تیغه ابعاد سگمنت تعداد سگمنت

۳۰۰ mm.

۴۰*۳*۱۰ ۲۱

۳۵۰ mm.

۴۰*۳.۲*۱۰ ۲۵

۴۰۰ mm.

۴۰*۳.۶*۱۰ ۲۸

۴۵۰ mm.

۴۰*۴*۱۰ ۳۲

۵۰۰ mm.

۴۰*۴.۲*۱۰ ۳۶

۶۰۰ mm.

۴۰*۵*۱۰ ۴۰

۷۰۰ mm.

۴۰*۶*۱۰ ۴۰/۴۸

۸۰۰ mm.

۴۰*۶.۵*۱۰ ۴۶/۵۷

۹۰۰ mm.

۲۴*۷.۲*۱۰ ۶۴

۱۰۰۰ mm.

۲۴*۷.۵*۱۰ ۷۰
۱۲۰۰ mm. ۲۴*۸.۵*۱۰ ۸۰