جهت برشهای ویژه، الماس برش آریا توانایی تولید انواع سیم برش الماسه، با قطر و تعداد دانه الماسه مورد درخواست مشتری را دارد.