اره برش الماس آریا به عنوان محصول جدید به زودی راهی بازار خواهد شد و آزمایش اولیه روی این محصول نیز با موفقیت به پایان رسید.